| |     ћирилица | english  
Naslovna
Overa dokumenata

Overa punomoćja u vezi sa nekretninama u R.Srbiji i overa naslednih izjava

Obaveštavamo građane da je usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima (“Sl.glasnik RS” br.18/2020 od 03. marta 2020. godine)  dovelo do izmena u primeni javnobeležničkih propisa u diplomatsko-konzularnom predstavništvu prilikom overe isprava u vezi sa nepokretnostima i naslednim izjavama u Republici Srbiji.
U skladu sa navedenim, obaveštavamo o izmenama koje se odnose na overe dokumenata u vezi sa nepokretnostima:
1. Punomoćje kojim se ovlašćuje lice (punomoćnik) da zaključi ugovor o prometu nepokretnosti u Republici Srbiji se više ne sačinjava u formi javnobeležničkog zapisa ili u formi potvrđene (solemnizovane) isprave. Dovoljna je overa potpisa davaoca punomoćja.
2. Punomoćje kojim se ovlašćuje lice (punomoćnik) da zaključi ugovor o prometu nepokretnosti u Republici Srbiji se može potpisati pred nadležnim inostranim organom i isto tako mora biti propisno legalizovano (Apostille overa)
3. Saglasnost trećeg lica za zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti u Repubici Srbiji se više ne sačinjava u formi potvrđene (solemnizovane) isprave. Dovoljna je overa potpisa davaoca saglasnosti.
 

Izmene koje se odnose na overe dokumenata u vezi sa naslednim pravima:

1. Nasledna izjava kojom se naslednik prihvata nasleđa se više ne sačinjava u formi potvrđene (solemnizovane) isprave.Dovoljna je overa potpisa davaoca izjave;
2. Nasledna izjava kojom se naslednik prihvata nasleđa i istovremeno ustupa u korist drugog naslednika, odnosno izjava kojom se naslednik odriče nasledstva u korist drugog naslednika, kao i u slučajevima negativne nasledne izjave (odricanja od nasleđa ostavioca) mora biti sačinjena u formi potvrđene (solemnizovane) isprave;
3. Punomoćje kojim se ovlašćuje lice da u ime davaoca da naslednu izjavu, bez obzira da li se prihvata ili odriče, se više ne sačinjava u formi potvrđene (soleminzovane) isprave. Dovoljna je overa potpisa davaoca ovlašćenja.


Pažnja:
Za overu neophodno je dokument koji treba da se overi (u elektronskoj formi - Word Document), sa kopijom važećeg pasoša ili lične karte Srbije, odnosno važećeg stranog pasoša, prvo poslati na e-mail Konzularnog odeljenja (konzul@serbianembassy.org.uk), radi zakazivanja termina za overu.
Neophodno je lično prisustvo davaoca punomoćja ili izjave koji je potrebno da se identifikuje na osnovu važećeg pasoša ili lične karte Republike Srbije ili eventualno važećeg stranog pasoša. Neophodno je da davalac punomoćja ili izjave podnese odgovarajući tekst punomoćja ili izjave koju je sačinilo kvalifikovano lice u Srbiji (advokat), odnosno da precizno utvrdi formu i sadržinu punomoćja ili izjave. Punomoćje ili izjava se potpisuju u Konzularnom odeljenju Ambasade Republike Srbije u Londonu.
Sva pitanja u vezi sa overama dokumenata slati isključivo na napred navedeni mejl.

 

OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU, OVLAŠĆENjU ILI IZJAVI

Overa potpisa na privatnim ispravama (punomoćje, ovlašćenje ili izjava) koje moraju biti napisane na srpskom jeziku se vrši u Ambasadi na osnovu važećih dokumenata Republike Srbije (biometrijski pasoš, lična karta ili vozačka dozvola sa matičnim brojem). Za overu potpisa je neophodno lično prisustvo stranke čiji se potpis overava. Stranka potpisuje privatnu ispravu u Ambasadi gde se upisuje i u Knjigu legalizacije.

Ukoliko je privatna isprava za upotrebu u Srbiji, overa potpisa se može izvršiti i na osnovu važećeg pasoša UK ili drugih država. Overa potpisa nije moguća na osnovu drugih dokumenata UK ili drugih država.


OVERA FOTOKOPIJA

Overa fotokopija se vrši u Ambasadi na osnovu originala dokumenata čije se fotokopije overavaju i važećih dokumenata Republike Srbije za identifikaciju (biometrijski pasoš, lična karta ili vozačka dozvola sa JMBG).

Ukoliko je fotokopija za upotrebu u Srbiji, overa fotokopije se može izvršiti i na osnovu važećeg pasoša UK ili drugih država. Overa fotokopije nije moguća na osnovu drugih dokumenata UK ili drugih država.


OVERA PREVODA

Overa prevoda se vrši u Ambasadi na osnovu originala dokumenata koji se prevode i važećih dokumenata Republike Srbije za identifikaciju (biometrijski pasoš, lična karta ili vozačka dozvola sa JMBG).

Ukoliko je prevod za upotrebu u Srbiji, overa prevoda se može izvršiti i na osnovu važećeg pasoša UK ili drugih država. Overa prevoda nije moguća na osnovu drugih dokumenata UK ili drugih država.

Ambasada vrši prevođenje dokumenata sa engleskog na srpski jezik i obratno samo kao deo složenih konzularnih radnji (Prijave rođenja, braka, državljanstva i sl.)

Potrebni formulari za overe
Konzularne takse
 

OVERA JAVNIH ISPRAVA - APOSTILLE

Velika Britanija i Republika Irska su, kao i Srbija, potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, prema kojoj je javna isprava overena pečatom ”Apostille” podobna za upotrebu u svim državama potpisnicama Haške konvencije. 

Javne isprave izdate u Republici Srbiji ili u Velikoj Britaniji i Irskoj (izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, svedočanstva, diplome i dr.), mogu se upotrebiti u jednoj ili drugoj državi ako su overene u skladu sa Haškom Konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5.10.1961. godine, odnosno ukoliko su snabdevene potvrdom “Apostille”, kao i overenim prevodom na engleski, odnosno srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača. Karakteristika ovdašnjeg postupka legalizacije je što se umesto štambilja, na dokument iz Velike Britanije stavlja posebna potvrda Apostille, kojom se potvrđuje autentičnost institucije koja je izdala dokument. Potvrda se overava od strane Odeljenja za legalizaciju u Foreign Office-u.

Odredbom člana 27. Konzularne konvencije između SFRJ i UK (Velike Britanije i Severne Irske) od 21.04.1965. godine, predviđena je mogućnost overe i potvrde potpisa, dokumenta ili prevoda dokumenta “kad god neko lice, bilo kog državljanstva, zatraži te usluge radi upotrebe u državi naimenovanja ili na osnovu zakona koji je na snazi u toj državi”.
 

Davanje ovlašćenja, overa potpisa i fotokopije

Legalizacija javnih isprava za upotrebu u inostranstvu


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Korisne adrese
Konzularna nadležnost
Putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja (Prijave rođenja, braka, smrti ...)
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari