| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

Овера пуномоћја у вези са некретнинама у Р.Србији и овера наследних изјава

Обавештавамо грађане да је усвајање Закона о изменама и допунама Закона о облигационим односима (“Сл.гласник РС” бр.18/2020 од 03. марта 2020. године)  довело до измена у примени јавнобележничких прописа у дипломатско-конзуларном представништву приликом овере исправа у вези са непокретностима и наследним изјавама у Републици Србији.
У складу са наведеним, обавештавамо о изменама које се односе на овере докумената у вези са непокретностима:
1. Пуномоћје којим се овлашћује лице (пуномоћник) да закључи уговор о промету непокретности у Републици Србији се више не сачињава у форми јавнобележничког записа или у форми потврђене (солемнизоване) исправе. Довољна је овера потписа даваоца пуномоћја.
2. Пуномоћје којим се овлашћује лице (пуномоћник) да закључи уговор о промету непокретности у Републици Србији се може потписати пред надлежним иностраним органом и исто мора бити прописно легализовано (Apostille овера)
3. Саглаcност трећег лица за закључење уговора о промету непокретности у Репубици Србији се више не сачињава у форми потврђене (солемнизоване) исправе. Довољна је овера потписа даваоца сагласности.
 

Измене које се односе на овере докумената у вези са наследним правима:

1. Наследна изјава којом се наследник прихвата наслеђа се више не сачињава у форми потврђене (солемнизоване) исправе.Довољна је овера потписа даваоца изјаве;
2. Наследна изјава којом се наследник прихвата наслеђа и истовремено уступа у корист другог наследника, односно изјава којом се наследник одриче наследства у корист другог наследника, као и у случајевима негативне наследне изјаве (одрицања од наслеђа оставиоца) мора бити сачињена у форми потврђене (солемнизоване) исправе;
3. Пуномоћје којим се овлашћује лице да у име даваоца да наследну изјаву, без обзира да ли се прихвата или одриче, се више не сачињава у форми потврђене (солеминзоване) исправе. Довољна је овера потписа даваоца овлашћења.

Пажња:
За оверу неопходно је документ који треба да се овери (у електронској форми - Word Document), са копијом важећег пасоша или личне карте Србије, односно важећег страног пасоша, прво послати на е-маил Конзуларног одељења (konzul@serbianembassy.org.uk), ради заказивања термина за оверу.
Неопходно је лично присуство даваоца пуномоћја или изјаве који је потребно да се идентификује на основу важећег пасоша или личне карте Републике Србије или евентуално важећег страног пасоша. Неопходно је да давалац пуномоћја или изјаве поднесе одговарајући текст пуномоћја или изјаве коју је сачинило квалификовано лице у Србији (адвокат), односно да прецизно утврди форму и садржину пуномоћја или изјаве. Пуномоћје или изјава се потписују у Конзуларном одељењу Амбасаде Републике Србије у Лондону.
Сва питања у вези са оверама докумената слати искључиво на напред наведени мејл.

 

ОВЕРА ПОТПИСА НА ПУНОМОЋЈУ, ОВЛАШЋЕЊУ ИЛИ ИЗЈАВИ

Овера потписа на приватним исправама (пуномоћје, овлашћење или изјава) које морају бити написане на српском језику се врши у Амбасади на основу важећих докумената Републике Србије (биометријски пасош или биометријска лична карта). За оверу потписа је неопходно лично присуство странке чији се потпис оверава. Странка потписује приватну исправу у Амбасади где се уписује и у Књигу легализације.

Уколико је приватна исправа за употребу у Србији, овера потписа се може извршити и на основу важећег пасоша УК или других држава. Овера потписа није могућа на основу других докумената УК или других држава.


ОВЕРА ФОТОКОПИЈА

Овера фотокопија се врши у Амбасади на основу оригинала докумената чије се фотокопије оверавају и важећих докумената Републике Србије за идентификацију (биометријски пасош или биометријска лична карта).

Уколико је фотокопија за употребу у Србији, овера фотокопије се може извршити и на основу важећег пасоша УК или других држава. Овера фотокопије није могућа на основу других докумената УК или других држава.


ОВЕРА ПРЕВОДА

Овера превода се врши у Амбасади на основу оригинала докумената који се преводе и важећих докумената Републике Србије за идентификацију (биометријски пасош или биометријска лична карта).

Уколико је превод за употребу у Србији, овера превода се може извршити и на основу важећег пасоша УК или других држава. Овера превода није могућа на основу других докумената УК или других држава.

Амбасада врши превођење докумената са енглеског на српски језик и обратно само као део сложених конзуларних радњи (Пријаве рођења, брака, држављанства и сл.)

Потребни формулари за овере
Конзуларне таксе
 

ОВЕРА ЈАВНИХ ИСПРАВА - APOSTILLE

Велика Британија и Република Ирска су, као и Србија, потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, према којој је јавна исправа оверена печатом ”Apostille” подобна за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције. 

Јавне исправе издате у Републици Србији или у Великој Британији и Ирској (изводи из матичних књига рођених, венчаних или умрлих, сведочанства, дипломе и др.), могу се употребити у једној или другој држави ако су оверене у складу са Хашком Конвенцијом о укидању потребе легализације страних јавних исправа од 5.10.1961. године, односно уколико су снабдевене потврдом “Apostille”, као и овереним преводом на енглески, односно српски језик од стране овлашћеног судског тумача. Карактеристика овдашњег поступка легализације је што се уместо штамбиља, на документ из Велике Британије ставља посебна потврда Apostillе, којом се потврђује аутентичност институције која је издала документ. Потврда се оверава од стране Одељења за легализацију у Foreign Office-у.

Одредбом члана 27. Конзуларне конвенције између СФРЈ и УК (Велике Британије и Северне Ирске) од 21.04.1965. године, предвиђена је могућност овере и потврде потписа, документа или превода документа “кад год неко лице, било ког држављанства, затражи те услуге ради употребе у држави наименовања или на основу закона који је на снази у тој држави”.
 

Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Корисне информације и адресе
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Passports (Урађене путне исправе)
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања (Пријаве рођења, брака, смрти...)
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари