| |     latinica | english  
Насловна
Статусна питања (Пријаве рођења, брака, смрти...)

ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА

* Напомена: под оригиналним изводом из матичне књиге рођених за дете одн. венчаних, подразумева се да је потребно да доставите оригинал Certified Copy of an Entry, а не оригинални Certificate of Birth/Marriage (који се издаје у једном примерку). Документ који приложите мора бити оверен печатом Apostille.

ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА КАДА СУ ОБА РОДИТЕЉА ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


За пријаву детета као држављанина Републике Србије потребно је да родитељи детета поднесу захтев за упис детета у матичну књигу рођених и упис чињенице о држављанству Републике Србије. Потребно је да се достави следеће:
1. попуњен захтев потписан од стране оба родитеља (овде).
2. попуњен захтев за упис у евиденцију држављана  (овде).
3. оригинални извод из матичне књиге рођених за дете (Certified Copy of an Entry, а не Certificate of Birth) оверен печатом APOSTILLE од стране FCO-Одељење за легализацију (www.fco.gov.uk/legalisation). Уз извод се прилаже превод на српски језик оверен од стране Амбасаде
4. доказ о држављанству Републике Србије за родитеље (оригинал уверења о држављанству Републике Србије, не старијих од шест месеци)
5. извод из матичне књиге венчаних издат од стране органа Р.Србије (ако је дете ванбрачно прилаже се изјава о признању очинства, са сагласношћу мајке о признању очинства коју потписује у Амбасади - за текст изјаве кликните овде)
6. важећи лични документи (ЛК, српски пасош, возачка дозвола или пасош ВБ или друге стране државе) за оба родитеља
7. Посебни трошкови за обраду захтева.

ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА КАДА ЈЕ ЈЕДАН РОДИТЕЉ ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За пријаву детета као држављанина Р. Србије потребно је да родитељ детета који је држављанин Р. Србије поднесе захтев за упис детета у матичну књигу рођених и упис чињенице о држављанству Републике Србије. Потребно је да се достави следеће:
1. попуњен захтев потписан од стране родитеља који је држављанин Републике Србије (овде).
2. попуњен захтев за упис у евиденцију држављана (овде).
3. оригинални инострани извод из матичне књиге рођених за дете (Certified Copy of an Entry, а не Certificate of Birth) оверен печатом APOSTILLE од стране FCO-Одељење за легализацију (www.fco.gov.uk/legalisation). Уз извод се прилаже превод на српски језик оверен од стране Амбасаде
4. доказ о држављанству Републике Србије за родитеља који врши пријаву детета (оригинал уверења о држављанству Републике Србије, не старијих од шест месеци)
5. извод из матичне књиге венчаних издат од стране органа Р.Србије (ако је дете ванбрачно прилаже се изјава о признању очинства, са сагласношћу мајке о признању очинства коју потписује у Амбасади - за текст изјаве кликните овде)
6. доказ о држављанству за родитеља који није држављанин Републике Србије (нпр. оверена копија пасоша)
7. важећи лични документи (ЛК, српски пасош, возачка дозвола или пасош ВБ или друге стране државе) за родитеља који је држављанин Р.Србије. Фотокопија личног документа за другог родитеља.
8. Посебни трошкови за обраду захтева.

УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА

Лице старије од 18 година, рођено у иностранству, чији је један родитељ у тренутку његовог рођења био држављанин Републике Србије, стиче пореклом држављанство Републике Србије ако до навршене 23 године живота поднесе захтев за упис у евиденцију држављана. (Члан 10 Закона о држављанству)
1. попуњен захтев за упис у евиденцију држављана потписан од стране подносиоца (овде).
2. Доказ да подносилац није уписан у евиденцији држављана Републике Србије на територији Републике Србије, и то по месту пребивалишта или рођења његових родитеља у моменту рођења подносиоца захтева,
3. оригинални инострани извод из матичне књиге рођених за подносиоца оверен печатом APOSTILLE од стране FCO-Одељење за легализацију (www.fco.gov.uk/legalisation). Уз извод се прилаже превод на српски језик оверен од стране Амбасаде
4. Извод из матичне књиге венчаних за лице које подноси захтев уколико је у браку
5. доказ о држављанству Републике Србије за родитеље (оригинал уверења о држављанству Републике Србије, не старији од шест месеци)
6. извод из матичне књиге венчаних за родитеље издат од стране органа Р.Србије
7. важећи лични документ (пасош ВБ или друге стране државе) за подносиоца.
8. Фотокопије пасоша родитеља
9. Посебни трошкови за обраду захтева.

Напомена: За лица старија од 23 године не може да се поднесе захтев на претходно објашњене начине, већ лица морају лично да поднесу нови Захтев за пријем у држављанство Републике Србије.


ПРИЈАВА БРАКА


ПРИЈАВА БРАКА КАДА СУ ОБА СУПРУЖНИКА ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За пријаву брака потребно је да супружници поднесу захтев за упис брака у матичну књигу венчаних. Потребно је да се достави следеће:
1. попуњен захтев потписан од стране оба супружника (овде).
2. оригинални извод из матичне књиге венчаних оверен печатом APOSTILLE од стране FCO-Одељење за легализацију (www.fco.gov.uk/legalisation). Уз извод се прилаже превод на српски језик оверен од стране Амбасаде
3. доказ о држављанству Републике Србије за супружнике (оригинал уверења о држављанству Републике Србије, не старијих од шест месеци)
4. важећи лични документи (ЛК, српски пасош, возачка дозвола или пасош стране државе) за оба супружника
5. Посебни трошкови за обраду захтева.

ПРИЈАВА БРАКА КАДА ЈЕ ЈЕДАН СУПРУЖНИК ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За пријаву брака потребно је да супружник који је држављанин Републике Србије поднесе захтев за упис брака у матичну књигу венчаних. Потребно је да се достави следеће:
1. попуњен захтев потписан од стране супружника који је држављанин Републике Србије (овде).
2. оригинални извод из матичне књиге венчаних оверен печатом APOSTILLE од стране FCO-Одељење за легализацију (www.fco.gov.uk/legalisation). Уз извод се прилаже превод на српски језик оверен од стране Амбасаде
3. доказ о држављанству Републике Србије за супружника који је држављанин Републике Србије (оригинал уверења о држављанству Републике Србије, не старијих од шест месеци)
4. важећи лични документ (ЛК, српски пасош, возачка дозвола или пасош ВБ или друге стране државе) за супружника који је држављанин Р.Србије. Фотокопија личног документа за другог супружника.
5. Посебни трошкови за обраду захтева.

ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ СУДСКИХ ПРЕСУДА (О РАЗВОДУ БРАКА И ДР.)

Ако је брак разведен у УК или у другој страној држави, потребно је да се покрене поступак за признавање стране судске пресуде о разводу брака код општинског суда у Републици Србији, према месту последњег пребивалишта. Британска пресуда о разводу брака треба да буде оверена печатом APOSTILLE од стране FCO-Одељење за легализацију (www.fco.gov.uk/legalisation) и преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача у Р Србији.
По доношењу решења о признавању судске пресуде о разводу брака, исто треба доставити надлежној матичној служби како би се дата чињеница евидентирала.

Напомена: Ова правна радња се не може урадити преко Амбасаде Р. Србије.

 

ПРИЈАВА СМРТИ

За пријаву смрти потребно је да се поднесе захтев за упис смрти у матичну књигу умрлих у РС. Потребно је да се достави следеће:
1. попуњен захтев потписан од стране подносиоца захтева (овде).
2. оригинални извод из матичне књиге умрлих оверен печатом APOSTILLE од стране FCO-Одељење за легализацију (www.fco.gov.uk/legalisation). Уз извод се прилаже превод на српски језик оверен од стране Амбасаде
3. Уколико лице није поседовало важећи пасош Србије потребно је доставити: уверење о држављанству (не старије од шест месеци) или важећу личну карту. 
4. важећи лични документ (ЛК, српски пасош, возачка дозвола или пасош ВБ или друге стране државе).
5. Посебни трошкови за обраду захтева.

Напомена: Уколико се уједно врши и пренос посмртних остатака умрле особе у Србију, молимо погледајте овде.

 

Пријава брака склопљеног пред иностраним органом

Пријава детета рођеног у иностранству

Признавање очинства

Усвојење

Развод брака

Склапање брака у Амбасади

Конзуларно одељење Амбасаде Републике Србије у Лондону није овлашћено за склапање брака.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Корисне информације и адресе
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Passports (Урађене путне исправе)
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања (Пријаве рођења, брака, смрти...)
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари