| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

Питања држављанства регулисана су Законом о држављанству Републике Србије и Законом о изменама Закона о држављанству Републике Србије.

 

ПРИЈЕМ ИСЕЉЕНИКА У ДРЖАВЉАНСТВО

ПРИЈЕМ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ДРЖАВЉАНСТВО

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО ПРИПАДНИКА СРПСКОГ НАРОДА

УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА

УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

ПОНОВНО СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА

ОДРИЦАЊЕ ОД ДРЖАВЉАНСТВА 
 

 

ПРИЈЕМ ИСЕЉЕНИКА У ДРЖАВЉАНСТВО

 
Исељеник (лице које се иселило из Републике Србије са намером да стално живи у иностранству) и његов потомак могу бити примљени у држављанство Републике Србије под условом да је подносилац захтева навршио 18 година живота, да му није одузета пословна способност и да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 18 Закона о држављанству)

Потребна документа: 

 • Попуњен захтев за пријем у држављанство Републике Србије (Формулар). Захтев за пријем у држављанство се подноси лично у Амбасади, 
 • Изјава да се Република Србија сматра својом државом (Формулар). Изјава се подноси лично у Амбасади, 
 • Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (ако је лице рођено у УК извод из матичне књиге рођених мора бити оверен штамбиљем Apostille у канцеларији FCO – Foreign&Commonwealth Office. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе),
 • Оригинал извода из матичне књиге венчаних, оверен штамбиљем Apostille са преводом документа на српски језик,
 • Извод из матичне књиге рођених за претке који су рођени у Републици Србији и имали држављанство Републике Србије (ако подносилац захтева није рођен у Републици Србији),
 • Фотокопије старих пасоша и других докумената којима странка располаже,
 • Доказ о боравку у УК (копија дозволе боравка или возачке дозволе),
 • фотокопија пасоша
 • конзуларне таксе.

 Уколико је малолетно лице обухваћено захтевом родитеља:

 • Захтев и изјаву потписује родитељ. Захтев за пријем у држављанство се подноси лично у Амбасади,           
 • Дете узраста од 14 до навршених 18 година потписује изјаву (Формулар) да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства. Изјава се подноси лично у Амбасади,   
 • За дете рођено у УК извод из матичне књиге рођених мора бити оверен штамбиљем Apostille у канцеларији FCO – Foreign&Commonwealth Office. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе.
 • конзуларне таксе.

 

ПРИЈЕМ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ДРЖАВЉАНСТВО

 
Лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је избегло у иностранство, а које нема пребивалиште на територији Републике Србије, може бити примљено у држављанство Републике Србије под условом да је навршило 18 година живота, није му одузета пословна способност и да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 23 Закона о држављанству).

Потребна документа: 

 • Попуњен захтев за пријем у држављанство Републике Србије (Формулар). Захтев за пријем у држављанство се подноси лично у Амбасади, 
 • Изјава да се Република Србија сматра својом државом (Формулар). Изјава се подноси лично у Амбасади,
 • Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (ако је лице рођено у УК извод из матичне књиге рођених мора бити оверен штамбиљем Apostille у канцеларији FCO – Foreign&Commonwealth Office. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе),
 • Оригинал извода из матичне књиге венчаних, оверен штамбиљем Apostille са преводом документа на српски језик,
 • Оригинал уверења о држављанству друге државе настале на територији СФРЈ, не старији од шест месеци, 
 • Доказ о избегличком статусу или статусу прогнаног или расељеног лица (фотокопија свих страница легитимације избеглог или прогнаног лица или другог одговарајућег документа),
 • Доказ о боравку у УК (копија дозволе боравка или возачке дозволе),
 • фотокопија пасоша

Уколико је малолетно лице обухваћено захтевом родитеља:

 • Захтев и изјаву потписује родитељ. Захтев за пријем у држављанство се подноси лично у Амбасади,           
 • Дете узраста од 14 до навршених 18 година потписује изјаву (Формулар) да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства. Изјава се подноси лично у Амбасади,   
 • За дете рођено у УК извод из матичне књиге рођених мора бити оверен штамбиљем Apostille у канцеларији FCO – Foreign&Commonwealth Office. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе.
 • конзуларне таксе

 

ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО ПРИПАДНИКА СРПСКОГ НАРОДА


Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, може бити примљен у држављанство Републике Србије под условом да је навршио 18 година живота, није му одузета пословна способност и поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 23 Закона о држављанству)

Потребна документа:

 • Попуњен захтев за пријем у држављанство Републике Србије (Формулар). Захтев за пријем у држављанство се подноси лично у Амбасади, 
 • Изјава да се Република Србија сматра својом државом (Формулар). Изјава се подноси лично у Амбасади,
 • Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (ако је лице рођено у УК извод из матичне књиге рођених мора бити оверен штамбиљем Apostille у канцеларији FCO – Foreign&Commonwealth Office. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе),
 • Оригинал извода из матичне књиге венчаних, оверен штамбиљем Apostille са преводом документа на српски језик,
 • Оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци уколико је држављанство државе настале на територије бивше Југославије),
 • Доказ о боравку у УК (копија дозволе боравка или возачке дозволе),
 • фотокопија пасоша.

Уколико је малолетно лице обухваћено захтевом родитеља:

 • Захтев и изјаву потписује родитељ. Захтев за пријем у држављанство се подноси лично у Амбасади,           
 • Дете узраста од 14 до навршених 18 година потписује изјаву (Формулар) да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства. Изјава се подноси лично у Амбасади,   
 • За дете рођено у УК извод из матичне књиге рођених мора бити оверен штамбиљем Apostille у канцеларији FCO – Foreign&Commonwealth Office. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе.
 • конзуларне таксе

 


УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ ДРЖАВЉАНА

  
Лице старије од 18 година, рођено у иностранству, чији је један родитељ у тренутку његовог рођења био држављанин Републике Србије, стиче пореклом држављанство Републике Србије ако до навршене 23 године живота поднесе захтев за упис у евиденцију држављана. (Члан 10 Закона о држављанству)

Потребна документа: 

 • Попуњен захтев за пријем у држављанство Републике Србије (Формулар). Захтев за пријем у држављанство се подноси лично у Амбасади, 
 • Доказ да лице није уписано у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије, и то по месту пребивалишта или рођења његових родитеља у моменту рођења подносиоца захтева,
 • Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (ако је лице рођено у УК извод из матичне књиге рођених мора бити оверен штамбиљем Apostille у канцеларији FCO – Foreign&Commonwelth Office. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе),
 • Оригинал уверења о држављанству за родитеље, не старије од шест месеци,
 • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље,
 • Извод из матичне књиге венчаних за лице које подноси захтев уколико је у браку,
 • Доказ о боравку у УК (копија дозволе боравка или возачке дозволе),
 • фотокопија пасоша
 • конзуларне таксе

 

УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

  
Лице које је стекло држављанство Републике Србије, а није уписано у матичну књигу рођених или у евиденције држављана Републике Србије вођене по досадашњим прописима, може поднети затхев за утврђивање држављанства. (Члан 44 Закона о држављанству)

Потребна документа: 

 • Попуњен захтев за пријем у држављанство Републике Србије (Формулар). Захтев за пријем у држављанство се подноси лично у Амбасади,
 • Доказ да лице није уписано у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије, и то по месту рођења подносиоца захтева и по месту рођења или пребивалишта његових родитеља у моменту рођења подносиоца захтева,
 • Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (ако је лице рођено у УК извод из матичне књиге рођених мора бити оверен штамбиљем Apostille у канцеларији FCO – Foreign&Commonwealth Office. Такође, уз извод се доставља оверен превод истог на српски језик. Превод може бити сачињен и оверен и у Амбасади уз наплату таксе),  
 • Оригинал уверења о држављанству за родитеље, не старије од шест месеци,
 • Извод из матичне књиге венчаних за родитеље,
 • Извод из матичне књиге венчаних за лице које подноси захтев уколико је у браку,
 • Доказ о боравку у УК (копија дозволе боравка или возачке дозволе),
 • фотокопија пасоша
 • конзуларне таксе.

 

ПОНОВНО СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА

  
Лице које је отпуштено из држављанства Републике Србије и стекло страно држављанство и лице коме је на захтев родитеља престало држављанство Републике Србије отпустом или одрицањем може поново стећи држављанство Републике Србије ако је навршило 18 година живота, ако му није одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. (Члан 34 Закона о држављанству)

Потребна документа:
 

 • Попуњен захтев за поновно стицање држављанства (Формулар). Захтев за за поновно стицање држављанства се подноси лично у Амбасади, 
 • Изјава да се Република Србија сматра својом државом (Формулар). Изјава се подноси лично у Амбасади, 
 • Решење о отпусту из држављанства Републике Србије (копија),
 • Доказ о страном држављанству,
 • Оригинал извода из матичне књиге рођених,
 • Доказ о боравку у УК (копија дозволе боравка или возачке дозволе),
 • фотокопија пасоша
 • конзуларне таксе.

 

ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА


Држављанину Републике Србије држављанство Републике Србије престаје отпустом ако поднесе захтев за отпуст и ако испуњава следеће услове: 

 • да је навршио 18 година живота,
 • да нема сметњи у погледу војне обавезе,
 • да је измирио порезе и друге законске обавезе у Републици Србији ,
 • да је регулисао имовинско-правне обавезе из брачног односа и односа родитеља и деце према лицима која живе у Републици Србији и,
 • да се против њега у  Републици Србији  не води кривични поступак због кривичног дела које се гони по службеној дужности, а ако је у  Републици Србији  осуђиван на казну затвора, да је ту казну издржао,
 • да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство. (Члан 28 Закона о држављанству) 

Потребна документа: 

 • Попуњен захтев и упитник (Формулар) за отпуст из држављанства. Захтев за отпуст се подноси лично у Амбасади,
 • Оригинал извода из матичне књиге рођених (и за дете ако је обухваћено захтевом),
 • Доказ о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци,
 • Уверење надлежног суда да се против подносиоца захтева не води кривични поступак у Републици Србији,
 • Уверење о измиреним пореским обавезaма у Републици Србији,
 • Уверење надлежног Центра за социјални рад о измиреним пореско-правним обавезама из односа родитеља и деце,  
 • Доказ о страном држављанству или гаранција (зајемчење) да ће бити примљен у страно држављанство (и за дете уколико је обухваћено захтевом),
 • Писана сагласност другог родитеља, уколико се истим захтевом тражи отпуст из држављанства и за децу до навршене 18 године живота.
 • Дете узраста од 14 до навршених 18 година потписује изјаву (Формулар) да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства. Изјава се подноси лично у Амбасади,
 • Доказ о боравку у УК (копија дозволе боравка или возачке дозволе),
 • фотокопија пасоша
 • конзуларне таксе.

 

ОДРИЦАЊЕ ОД ДРЖАВЉАНСТВА 

Пунолетни држављанин Републике Србије, који је рођен и живи у иностранству и има страно држављанство, може се до навршене 25 године живота одрећи држављанства Републике Србије. Уз изјаву о одрицању од држављанства Републике Србије, која се мора дати лично у Амбасади, потребно је да се приложи:

 • Оригинал извода из матичне књиге рођених,
 • Оригинал уверења о држављанству Републике Србије,
 • Уверење или други доказ о страном држављанству,
 • Доказ о пребивалишту у иностранству (лична карта или друга исправа надлежног иностраног органа са адресом пребивалишта у иностранству),
 • Фотокопија пасоша
 • конзуларне таксе.

 

Напомена: Поред наведеног, Амбасада може да затражи и додатна документа приликом подношења захтева у вези са држављанством. Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.

 

КАКО СТИЧЕТЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

I Стицање држављанства пореклом

II Стицање држављанства пријемом

III Држављанин Републике Србије можете постати, под одређеним условима, уписом у евиденције држављана Србије

КАКО ПРЕСТАЈЕ ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Престанак држављанства Републике Србије отпустом

Престанак држављанства одрицањем

ОТПУШТЕНИ СТЕ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ЖЕЛИТЕ ДА ГА ПОНОВО СТЕКНЕТЕ

НЕМАТЕ РЕГУЛИСАН ДРЖАВЉАНСКИ СТАТУС

ГДЕ ПРЕДАЈЕТЕ ЗАХТЕВ И КО ОДЛУЧУЈЕ


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Корисне информације и адресе
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Passports (Урађене путне исправе)
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања (Пријаве рођења, брака, смрти...)
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари