| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

УРАЂЕНЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.


Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.


ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША

НЕСТАНАК ПАСОША

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ

 


ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША

Захтев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Амбасаду. Подношење захтева и узимање биометријских података (фотографисање, узимање отисака прстију) траје до 40 минута.

Од 1.фебруара 2019.године, термини за подношење захтева за нове биометријске путне исправе се заказују. Молимо да нам пошаљете мејл на - consular@serbianembassy.org.uk.

Неопходна документа за издавање биометријског пасоша:
1. Оригинално уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана, приликом издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног биометријског пасоша, уверење је потребно једино ако је дошло до промене личних података.
2. Оригинални извод из матичне књиге рођених  издат у Републици Србији*;
3. Важећи документ за идентификацију издат од стране надлежног органа Републике Србије: биометријски пасош, лична карта или возачка дозвола.
Уколико странка не поседује важећи докуменат за идентификацију издат од стране надлежног органа Републике Србије, а у зависности од конкретног случаја, могу се прихватити за идентификацију:
      а) стари плави пасош издат од РС или СРЈ
      б) важећи пасош друге државе;

4. Важећи пасош или боравишна дозвола УК или Ирске, као доказ да боравите на нашем јурисдикционом подручју, одн. пасош друге државе на основу којег боравите у УК/Ирској и, ако поседујете, УК одн. Ирску возачку дозволу. Напомена: имена у страном и у пасошу Р.Србије морају да буду иста.

Напомена: Ако странка поседује стари биометријски пасош који није издат преко Амбасаде у Лондону, неопходно је да са собом понесе уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. У овом случају није битан датум издавања докумената.

Дете, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и када је један родитељ страни држављанин. Неопходно је да родитељи понесу са собом важећи докуменат за идентификацију.

Законски рок за решавање захтева за пасош, поднет у иностранству, је два месеца. Пасоши се израђују у Републици Србији. Пасош се преузима лично, доласком у Амбасаду пошто се претходно добије обавештење (е-мејлом или телефонски) да је биометријски пасош достављен Амбасади ради уручења.

Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају подносилац захтева треба да, током подношења захтева за пасош у Амбасади овласти друго лице за преузимање пасоша.

Током преузимања пасоша овлашћено лице је потребно да донесе следеће:

• оверено овлашћење за преузимање пасоша потписано од стране подносиоца захтева
• стари пасош подносиоца захтева (ради поништења)
• важећи пасош овлашћеног лица

Амбасада није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:
• децу рођену у УК (Ирској) док се не изврши пријава рођења, односно не упишу у матичну књигу рођених у Републици Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина).
• која закључе брак у УК (Ирској) и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Републици Србији.

Дежурни телефони у МУП Републике Србије отворени за све непосредне консултације са овлашћеним радницима су: 011-311-8876 и 011-300-8169.

Још информација о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити ОВДЕ.

Важност пасоша: Скрећемо пажњу да пре путовања проверите колико је неопходно да Ваш пасош важи да бисте могли да путујете, те да се са упитом обратите најближој Амбасади земље у коју планирате пут. За земље Шенген зоне, неопходно је да пасош Р.Србије буде важећи бар 90 дана и број дана боравка у моменту уласка у земљу. Неке земље, као услов за улазак и боравак странаца на њиховој територији, захтевају да важност пасоша буде бар 6 месеци. За лица која поседују искључиво пасош Р.Србије, сугеришемо да се обрате Конзуларном одељењу Амбасаде ради подношења захтева за нову биометријску путну исправу бар шест месеци пре истека садашње. Посебно скрећемо пажњу да проверите важност путне исправе за своје дете, јер се пасоши за малолетна лица издају са краћим роком важења.

Са пасошем Р.Србије можете да путујете у земљу свог порекла - Р.Србију, до последњег дана важности истог.

*Посебна напомена за лица рођена у иностранству
Скрећемо пажњу да држављани Р.Србије рођени у иностранству, који у претходном периоду нису покренули поступак за упис у матичне књиге Републике Србије, без одлагања покрену одговарајуће управне поступке из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу и регулишу обавезу уписа у матичне књиге рођених које се воде у Р.Србији.


НЕСТАНАК ПАСОША
                            
У случају губитка или  крађе биометријског пасоша Републике Србије, неопходно је пријавити нестанак пасоша британској полицији и о томе добити потврду/извештај. Након тога се у Амбасади Републике Србије у Лондону може покренути процедура за проглашавање несталог пасоша неважећим и поднети захтев за издавање новог пасоша или путног листа за повратак у Републику Србију.

I За издавање новог пасоша неопходно је приложити следећа документа:
1. Уверење о држављанству Републике Србије
2. Извод из матичне књиге рођених издат у Републици Србији
3. Документ за идентификацију (лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Страни идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.
4. Извештај полиције о нестанку пасоша
5. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша
6. Укупна конзуларна такса за решење о проглашењу пасоша неважећим.

II   За издавање путног листа неопходно је  приложити следећа документа:
1. Оригинално уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана
2. Оригинални извод из матичне књиге рођених издат у Р Србији
3. Докуменат за идентификацију (лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Страни идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.
4. Извештај полиције о нестанку пасоша
5. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (МS Word или PDF формат)
6. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
7. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице
8. Конзуларна такса

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК СРБИЈУ

Путни лист је путна исправа која служи само за повратак у Републику Србију и важи месец дана од дана издавања. Издаје се лицима која су пријавила нестанак пасоша или у другим случајевима прописаним Законом.
Захтев за издавање путног листа се мора поднети лично, доласком у Амбасаду Републике Србије у Лондону или путем поште.
Неопходно је приложити следећа документа:
1. Оригинално уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана (на увид)
2. Оригинални извод из матичне књиге рођених издат у Републици Србији (на увид)
3. Докуменат за идентификацију (лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Страни идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије.
4. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
5. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице
6. Конзуларна такса

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Корисне информације и адресе
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Passports (Урађене путне исправе)
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања (Пријаве рођења, брака, смрти...)
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари